AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

Par attālinātu domes sēžu un komiteju norisi

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 34.panta pirmo daļu, 56.panta otro daļu, Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija Nr.1/2009 "Inčukalna novada pašvaldības nolikums" (turpmāk – nolikums) 40.5 un 61.5 punktu, kas noteic, ka laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā komiteju sēdes un domes sēdes notiek attālināti,

nosaku, ka:

  • ārkārtējās situācijas laikā vai laikā, kad valsts ir noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, Inčukalna novada pašvaldības domes Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejas, Komunālo jautājumu komitejas, Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas sēdes un Inčukalna novada pašvaldības domes sēdes norit tikai attālināti videokonferences režīmā Zoom platformā;
  • ieinteresētajām personām ir iespējams pieteikties attālinātām Inčukalna novada pašvaldības domes un komiteju sēdēm, kas notiks Zoom platformā, rakstveidā vismaz divas darba dienas pirms sēdes norises dienas, aizpildot rīkojuma pielikumā norādīto iesniegumu un iesniedzot to elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@incukalns.lv vai arī papīra formātā parakstītu - Klientu apkalpošanas centrā Inčukalnā vai Vangažu pilsētas pārvaldē; 
  • Inčukalna novada pašvaldības domes sēžu un komiteju sēžu norise organizējama attālināti, ievērojot Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 "Inčukalna novada pašvaldības nolikums" noteikto kārtību par komiteju un domes sēžu norisi;
  • informēt sabiedrību par attālinātu Inčukalna novada pašvaldības domes un komiteju sēžu norisi, ievietojot rīkojumu Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā;
  • rīkojums stājas spēkā 2020.gada 13.novembrī;
  • ar šī rīkojuma spēkā stāšanos spēku zaudē Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2021.gada 9.novembra rīkojums Nr. ND/4-2/20/RI-113 'Par attālinātu domes sēžu un komiteju norisi".

Priekšsēdētājs A.Nalivaiko

! Iesniegums pieteikumam attālinātām Inčukalna novada pašvaldības domes un komiteju sēdēm atrodams šeit >