AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 7.februārim. No 30.decembra līdz 4.janvārim un no 8.janvāra līdz 10.janvārim no pl.22.00 līdz 5.00 jāatrodas savā dzīvesvietā. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Vakances

Inčukalna novada pašvaldības dome izsludina konkursu uz Inčukalna novada pašvaldības būvvaldes Teritorijas plānotāja amata vietu /1 vakance uz nenoteiktu laiku/

 Galvenie pienākumi:

 • Organizēt, pārzināt un koordinēt Inčukalna novada teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un detālplānojumu  un to grozījumu izstrādes procesus;
 • Pieprasīt institūcijām tehniskos nosacījumus teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un detālplānojumu un to grozījumu izstrādes izstrādāšanai un organizēt to prasību apkopošanu;
 • Sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei;
 • Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un sagatavot izziņas par atļauto zemes izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam;
 • Sagatavot kartogrāfiskos materiālus (skices, shēmas u.tml.) telpiskās plānošanas vajadzībām;
 • Nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS); 
 • Savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē.

Prasības:

 • Augstākā izglītība teritorijas plānošanā vai zemes ierīcībā, arhitektūrā, ainavu arhitektūrā;
 • Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze zemes ierīcībā vai teritorijas plānošanā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Teritorijas attīstības plānošanas likuma, ar teritorijas plānošanu reglamentējošo un citu normatīvo aktu pārzināšana;
 • Labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību;
 • Labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, AutoCad vai MicroStation un biroja tehniku.

Darba alga: 

 • bruto EUR 1220,- mēnesī

Piedāvājam:

 • atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena gada nostrādāšanas;
 • koplīgumā noteiktās garantijas pēc viena gada nostrādāšanas.

Darba vieta:

 • Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141

Darba laiks:

 • normālais darba laiks (40 stundas nedēļā)

Motivācijas vēstuli, Izglītību apliecinošo dokumentu kopiju un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: baiba.sproge@incukalns.lv ar norādi "Teritorijas plānotājs" vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nov.) līdz 2021.gada 17.janvārim ieskaitot. Tālrunis uzziņām 67977278. Uz pārrunām tiks uzaicināti otrās kārtas pretendenti.


Inčukalna novada Sociālais dienests aicina darbā fizioterapeitu /Mēķgrupa: bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki/

Galvenie pienākumi:

 • sniegt profesionālu fizioterapeita pakalpojumu mērķgrupas pārstāvjiem;
 • veikt fizioterapeitiskos izmeklējumus;
 • sniegt konsultācijas savas kompetences robežās kā uzlabot veselības stāvokli;
 • plānot nepieciešamo fizioterapijas kursu klientiem;
 • izvēlēties piemērotākās fizioterapijas tehnikas atbilstoši individuālajām klienta vajadzībām;
 • dokumentēt sniegtos pakalpojumus.

Prasības:

 • profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē vai sporta zinātnē ar fizioterapeita kvalifikāciju;
 • sertifikāts fizioterapeita specialitātē;
 • ir Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;
 • prasmes darbā ar mērķgrupu;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasmes un zināšanas tādu fizioterapijas pakalpojumu nodrošināšanā kā vingrošana, masāža, slinga terapija, teipošana;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu patstāvīgi;
 • sagatavot nepieciešamos profesionālās kvalifikācijas dokumentus, lai Sociālais dienests varētu reģistrēt kabinetu ārstniecības iestāžu reģistrā.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • slodze – 40 stundas nedēļā;
 • iespēju plānot darba laiku, lai pakalpojums būtu klientiem pieejams;
 • Darba samaksu Eur 1025,- par slodzi pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas;
 • iekārtotu fizioterapijas kabinetu Inčukalnā, Atmodas 1.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: socdienests@incukalns.lv līdz 2020. gada 30.decembrim.

Vangažu vidusskola aicina darbā INFORMĀTIKAS un DATORIKAS SKOLOTĀJU  pamatizglītības un vidējās izglītības programmās uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei 11 stundas nedēļā

Darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot informātikas stundas;
 • īstenot informātikas un datorikas programmas apguvi;
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot informātikas stundas;
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi);
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājums:

 • mēnešalga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Informātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 14.decembrim (ieskaitot) uz e-pastu: vang_vsk@latnet.lv