AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

PII pieteikto bērnu reģistrs

Pirmsskolas izglītības iestādēs pieteikto bērnu sarakstu skatītšeit.


Informācija vecākiem un personām, kas realizē bērna aizgādību 

Ar Inčukalna novada domes 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”, precizēti vairāki jautājumi.
 
Būtiskākās izmaiņas:
3. Pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pieci gadi.
14. Pieteikumus Rindā sistematizē pēc Izglītības iestādēm pieteikumu reģistrācijas secībā (atsevišķi PII „Jancis” integrētās rotaļnodarbības latviešu plūsmā; PII „Jancis” integrētās rotaļnodarbības krievu plūsmā; PII „Minka”ar filiāli „Lapsiņa”).
16. Ja vecāki (persona, kas realizē aizgādību) vēlas veikt izmaiņas reģistrācijas pieteikumā - mainīt sākotnēji atzīmētās izglītības iestādē īstenojamajās pirmsskolas izglītības programmas veidu, iesniedz Darbiniekam rakstisku iesniegumu brīvā formā un Darbinieks bērnu reģistrē rindā no jauna.
17. Dome nodrošina bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv., iekļaujot informācijā uzņemto bērnu identifikācijas numuru, dzimšanas gadu un pieteikšanās datumu.
19. Pretendentu sarakstā uz konkrēto Izglītības iestādi Komisija iekļauj bērnus, kuri līdz attiecīgā gada 1.septembrim sasnieguši pusotra gada vecumu, atbilstoši brīvo vietu skaitam izglītības iestādē.
46. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma piešķiršanu un dome lauž līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Privātajā izglītības iestādē, ja:
46.3. bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, ja pēc minētā atteikuma pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas brīva vieta, uz kuru nav citu pretendentu. Pašvaldība pārtrauc izmaksāt līdzfinansējumu 30 kalendāra dienas pēc tam, kad bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
 
Aktuāla informācija:
 
Publiski pieejamajā (pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv)  reģistrēto bērnu rindā  turpmāk netiks norādīts bērna vārds un uzvārds, tikai katra bērna individuālais identifikācijas numurs (piemēram, INP-43). Ja bērnu likumiskie pārstāvji pazaudējuši vai aizmirsuši sava bērna identifikācijas numuru, to iespējams noskaidrot, sazinoties ar Darbinieku, kurš veic pieteikumu reģistrāciju. Sazināties iespējams pa e-pastu: parvalde@incukalns.lv vai pa tālruni: 67995650.
 
2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” apskatāmi www.incukalns.lv sadaļā – Pašvaldība – Dokumenti – Saistošie noteikumi.
 
Informāciju sagatavoja:
PII Komisija