AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Inčukalna novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina izsoles objektu - nekustamais īpašums, “Starpgabals”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads

2021-03-19

Inčukalna novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina izsoles objektu - nekustamais īpašums, “Starpgabals”, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra numurs 8064 007 0954, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8064 007 0865, 8600 m² platībā, 2020.gada 28. oktobrī reģistrētas Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000606246 uz Inčukalna novada pašvaldības vārda.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir EUR 942,00 (deviņi simti četrdesmit divi euro un 00 centi) apmērā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Inčukalna novada pašvaldības mājas lapas sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa tālruni 29432381, ja tas nepieciešams.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, viena mēneša laikā skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tas ir, līdz 2021.gada 23.aprīlim, plkst.14:00, jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 94,20 (deviņdesmit četri euro un 20 centi), un izsoles dalības maksa EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā, ar norādi „Dalības maksa un nodrošinājuma nauda īpašuma “Starpgabals” Inčukalns, kadastra numurs 8064 007 0954, izsolei”, Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, vai AS Swedbank, LV23HABA0551006519264, Inčukalna novada dome, Reģ.nr. 90000068337 un iesniedz pieteikumu dalībai izsolē.

Izsole notiks 2021.gada 23.aprīlī, plkst.14:00, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, Inčukalna novada domes administrācijas ēkā, 2.stavā, priekšsēdētāja kabinetā.

Samaksas kārtība - par nosolīto īpašumu jāsamaksā pirkuma summa pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsoles solis ir EUR  47,10 (četrdesmit septiņi euro un 10 centi);

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienību, starpgabalu, ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam