AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

attēls

Informācija par pabalsta saņemšanas iespējām Inčukalna novadā deklarētām "Covid-19" izraisītās krīzes skartām ģimenēm (personām)

2021-01-21

Ieilgstot valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai vīrusa "Covid-19" straujās izplatības dēļ, Inčukalna novada Sociālais dienests atgādina par pašvaldības krīzes pabalsta saņemšanas iespējām Inčukalna novadā deklarētām "Covid-19" izraisītās krīzes skartām ģimenēm (personām).

Pabalstu var saņemt tikai tās Inčukalna novadā deklarētās personas, kuras nonākušas īslaicīgās grūtībās Covid-19 radītu apstākļu dēļ.

Tiesības uz pašvaldības krīzes pabalstu ir noteiktas uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Krīzes pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai ir 80 eiro. (Pusi šo izdevumu pašvaldībai kompensē valsts). Tāpat pašvaldība piešķir 50 eiro piemaksu krīzes pabalsta saņēmējam par katru bērnu līdz 18 gadu vecumam. (Šo piemaksu kompensē valsts).

Krīzes situācijas palīdzību var saņemt Inčukalna novadā deklarētas personas, kuras nonākušas īslaicīgās grūtībās "Covid-19" radītu apstākļu dēļ, ja:

  • persona zaudējusi ienākumus ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, atrodoties bezalgas atvaļinājumā, personai piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, kā arī citas personas, kas zaudējušas ienākuma avotu "Covid-19" radītu apstākļu dēļ;

  • ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no "Covid-19" skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

  • ja ģimene atrodas vai atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļi;

  • citi gadījumi "Covid-19" radītu apstākļu dēļ.

Pabalstu var saņemt Inčukalna novadā deklarētās personas, kuras nonākušas īslaicīgās grūtībās "Covid-19" radītu apstākļu dēļ, šādā kārtībā:

  • Pabalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Inčukalna novada Sociālajā dienestā ne vēlāk kā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kurā personai radusies krīzes situācija un kuram pievienoti dokumenti vai informācija par apstākļiem, kas radījuši personas nonākšanu krīzes situācijā "Covid-19" radītu apstākļu dēļ;

  • Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests izvērtē personas krīzes situācijas apstākļus un tā ietekmi uz personas spējām nodrošināt sev un saviem ģimenes locekļiem pamatvajadzības, nepieciešamības gadījumā pieprasot personai papildus pamatojošos dokumentus;

  • Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā vai atteikumu to piešķirt Sociālais dienests pieņem piecu darba dienu laikā pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas;

  • Pabalsta saņēmējs vienas darba dienas laikā informē Sociālo dienestu par pārmaiņām krīzes situācijā, kas ietekmē tiesības uz šo pabalstu;

  • Sociālais dienests pabalstu pārtrauc izmaksāt brīdī, kad iestājušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa.

Pabalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt nepamatoti saņemto pabalstu, ja Sociālais dienests konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts pabalsta saņēmēja vainas dēļ, viņam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai arī nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu.

Kopš 2020.gada pavasara Inčukalna novadā šādu krīzes pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai ir saņēmušas 5 ģimenes.

Atgādinām, ka iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt visu aktuālo informāciju par Inčukalna novada domes un Inčukalna novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu izsludinātās ārkārtas situācijas laikā pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv, kā arī Sociālā dienesta tīmekļvietnē www.sdincukalns.lv.

Informāciju sagatavoja:

Uģis Lapiņš,

Inčukalna novada Sociālā dienesta vadītājas vietnieks – sociālais darbinieks

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam