AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Liepu ielā 3, Inčukalnā

2020-10-23

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Liepu iela 3, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,3049 ha, kadastra Nr. 8064 006 0617, kas reģistrēts Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000585530.

Īpašuma apskate iespējama interesentiem iepriekš saskaņojot laiku ar izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa tālruni 29432381. Izsole notiks 2020.gada 27.novembrī plkst.14.00, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads. 

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā "Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi".

  • Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR EUR 14706,00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti seši euro un  00 centi).
  • Izsoles solis ir EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi).
  • Izsoles dalībniekiem nodrošinājums EUR 1470,60 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit euro un 60 centi) un izsoles dalības maksa EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) apmērā iemaksājama līdz 2020.gada 26.novembrim plkst.17.00 ar norādi "Nodrošinājums un dalības maksa izsolei Liepu iela 3", Inčukalna novada domes kontā: AS "SEB banka", LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337.


Pretendentu pieteikšanās termiņš - no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 26.novembrim plkst.17.00, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads. Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam