AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 6.aprīlim. Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Siguldas ielā 2, Nr.31, Vangažos

2020-10-22

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr.31, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā.

Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā telpu grupa.

Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā telpa - 18,2 m2, dzīvokļu palīgtelpu platība - 16,8 m2, dzīvokļa ārtelpa - 7,6 m2 , kopējā platība 42,6 m2.

Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kam nepieciešams remonts un logu nomaiņa, pēc nepieciešamības. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi: centralizētais ūdensvada tīkls; kanalizāciju: centralizētais kanalizācijas tīkls; centrālo apkuri; elektroapgādi, gāzi, no gāzesvada.

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā "Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi".

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot laiku ar Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223.

Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs ir EUR 1,20 par 1 m2, mēnesī un kas kopā ir EUR 51,12 (piecdesmit viens euro un 12 centi) mēnesī. Papildus maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie maksājumi.

Izsoles solis ir EUR 2,56 (divi euro un 56 centi).

Pretendentu pieteikšanās termiņš - no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 5.novembrim plkst.17.00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads. Izsole notiks 2020.gada 6.novembrīplkst.14.00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

Drošības nauda EUR 200,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 iemaksājama līdz 2020.gada 5.noembrim plkst.17.00, Inčukalna novada domes kontā: AS "SEB banka", norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, ar norādi "Izsoles Siguldas iela 2-31, Vangaži, dalības maksa un drošības nauda".

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam