AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 7.februārim. No 30.decembra līdz 4.janvārim un no 8.janvāra līdz 10.janvārim no pl.22.00 līdz 5.00 jāatrodas savā dzīvesvietā. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Mutiskā izsolē tiek nodots nomā Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18

2020-08-06

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek nodots nomā Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa nr.013, tajā ietilpstošās telpas Nr.1, 2, un 3, ar kopējo nomājamo telpas platību 35,2 m² un koplietošanas telpu platību 19,1 m², kopējā nomas platība 54,3 m², būves kadastra apzīmējums 8017 003 0107 001.

Ēkas galvenais lietošanas veids ir - administratīvā ēka.

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2020.gada 28.augustam plkst.14:00.

Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, tel.nr. 29432381 vai Vangažu pilsētas pārvaldes vadītāju Juri Jakubovski, tel.nr. 28608445.

  • Nomas tiesību izsoles sākuma cena ir EUR 651,60 + PVN gadā.
  • Nomas tiesību termiņš ir līdz 2021.gada 30.jūnijam, nosakot, ka nomniekam nav tiesības nodot telpas apakšnomā.
  • Izsoles solis ir EUR 32,58.

Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 28.augustam plkst.14:00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;

Izsole notiks 2020.gada 28.augustā plkst.14:00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

            Nodrošinājuma apmērs EUR EUR 65,16 (sešdesmit pieci euro un 16 centi) un izsoles dalības maksa EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) iemaksājama līdz 2020.gada 28.augustam plkst.14:00 šādā Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, ar norādi “Gaujas iela 18, telpu grupas 013, nomas izsoles dalības maksa un nodrošinājums”.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam