AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Par 2020.gadā plānotajiem tirgiem Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā

2020-04-23

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
2020.gada 15.aprīlī
Inčukalna novadā Vangažos                                     
Nr.6

Par 2020.gadā plānotajiem tirgiem Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.

Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 2011.gada 18.maija saistošo noteikumu Nr.10/2011 (protokols Nr. 6-35.§) "Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna novadā" 4.1.apakšpunktu Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskajās vietās ielu tirdzniecība ir atļauta Inčukalna novadā, Inčukalna pagastā, Atmodas ielā – laukumā pie stacijas, netraucējot autobusu kustību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 3.2. apakšpunktu, ar pašvaldību saskaņojama ielu tirdzniecība, tirgi.

Saskaņā ar 2013.gada 16.oktobra saistošo noteikumu Nr. 28/2013 "Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām" 8.5. punktu nodeva par tirdzniecību publiskā vietā pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas.

Ņemot vērā iepiekš minēto un likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27 punktu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

Deputāta I. Bernata priekšlikums – noņemt šo jautājumu no darba kārtības līdz brīdim, kad Latvijā beigsies ārkārtas situācija.

A.Nalivaiko lūdz balsot par deputāta priekšlikumu..

Atklāti balsojot:PAR "5" balsis I.Bernats, S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus, M.Jaunups ; PRET –nav; ATTURAS"7" balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova,

Dome nolemj:

Nepietiekams balsu skaits, priekšlikums noraidīts.

A.Nalivaiko lūdz balsot par tirgu rīkošanu.

Atklāti balsojot:PAR "7" balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, J.Sergejevs,, L.Vorobjova; PRET – "2" balsis M.Jaunups, I.Bernats; ATTURAS"3" balsis S.Rozīte, A.Freimane, A.Blaus,

Dome nolemj:

1.Atļaut Inčukalna novadā, Inčukalna pagastā, Inčukalnā, Atmodas ielā, laukumā pie stacijas, 2020.gadā rīkot sekojošus tirgus:

1.1. 2020.gada 20.jūnijā – amatnieku tirdziņš;

1.2. 2020.gada 8.augustā – skolas laiku gaidot;

1.3. 2020.gada 13.septembrī – gadatirgus;

1.4. 2020.gada 18.oktobrī – lauku labumu tirdziņš;

1.5. 2020.gada 15.novembrī – pirmssvētku tirdziņš;

1.6. 2020.gada 13.decembrī – Ziemassvētku tirdziņš.

2. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par gadatirgu un tirdziņu norisi publicēt informatīvajā izdevumā "Novada Vēstis", Inčukalna novada mājas lapā, kā arī izvietot uz ziņojumu dēļiem.

3. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.

4. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad Latvijā ir atcelta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību.

Domes priekšsēdētājs A.NALIVAIKO

Inčukalna novada domes Sekretāre L.Sīka

Inčukalnā, 2020.gada 22.aprīlī

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam