AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Pievērs uzmanību! Par atbalsta pasākumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu

2020-04-22

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
2020.gada 15.aprīlī
Inčukalna novadā Vangažos                                     
Nr.6

Par atbalsta pasākumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu.

22.03.2020.stājas spēkā likums “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid – 19 izplatību” (turpmāk – Likums), kura 4.pants nosaka, ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros.

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 3.punktā noteikts, ka NĪN maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk ka 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Nekustamā īpašuma nodokļa kopsumma domes budžetā 2020.gadā plānota 481652 euro  apmērā, no kuriem 02.04.2020. bija nomaksāti  48,81  % no plānotā, jeb 235084 euro.

A.Nalivaiko lūdz balsot.

Atklāti balsojot:PAR „12” balsis  I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,

Dome nolemj:

  1. Pagarināt likumā “Par nekustamo īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteikto 2020.gada NĪN termiņu no 2020.gada 15.marta un  15.maija uz 2020.gada 15.augustu;
  2. Uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai organizēt lēmuma 1.punkta izpildi un kontroli;
  3. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt lēmumu Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv un informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A.NALIVAIKO

Inčukalna novada domes Sekretāre L.Sīka

Inčukalnā, 2020.gada 22.aprīlī

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam