AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Pievērs uzmanību! Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā

2020-04-22

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
2020.gada 15.aprīlī
Inčukalna novadā Vangažos                                     
Nr.6

Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.     

Ministru kabinets, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar 2020.gada 31.marta grozījumiem tajā , iekļaujot 4.3.3 apakšpunktu, kas noteic:

4.3.3 Lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu:

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

4.3.3 3. pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko savā tīmekļvietnē.

Ņemot vērā minēto, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, kas paredz pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.),

A.Nalivaiko lūdz balsot.

Atklāti balsojot:PAR „12” balsis  I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,

Dome nolemj::

  1. Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izlietot saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai Inčukalna novadā deklarējušo 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas – par laika posmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija;
  2. Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ja Inčukalna novada pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas – par laika posmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija;
  3. Brīvpusdienas Lēmuma 1. un 2. punktā minētajiem izglītojamiem nodrošināt sausā ēdiena uzturdevas veidā, izsniedzot to izglītojamiem vienu reizi mēnesī - katra mēneša trešajā nedēļā;
  4. Uzdot Inčukalna pamatskolai, Vangažu vidusskolai un Inčukalna novada Sociālajam dienestam apzināt Lēmuma 1. un 2. punktā minēto izglītojamo likumīgos pārstāvjus par vēlmi saņemt Lēmuma 3.punktā noteiktās brīvpusdienas;
  5. Uzdot Inčukalna pamatskolas direktoram un Vangažu vidusskolas direktorei nodrošināt brīvpusdienu izdali attiecīgās izglītības iestādes izglītojamiem, nodrošinot divu metru distanci starp personām un pierādījumu par brīvpusdienu izdali katrai personai;
  6. Uzdot Inčukalna novada Sociālajam dienestam nodrošināt brīvpusdienu izdali Inčukalna novadā deklarējušo 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. klases bērnu ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, bet kuri neiegūst izglītību Inčukalna novada izglītības iestādēs, nodrošinot divu metru distanci starp personām un pierādījumu par brīvpusdienu izdali katrai personai;
  7. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Inčukalna novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A.NALIVAIKO

Inčukalna novada domes Sekretāre L.Sīka

Inčukalnā, 2020.gada 22.aprīlī

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam