AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 7.augustā pl.19.00 Inčukalna Aleksandra parka estrādē notiks dzejnieka un komponista Guntara Rača autorkoncerts "Tikšanās dzejā un mūzikā". Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”!

attēls

Informācija par pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu

2020-01-28

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

2020.gada 22.janvārī Inčukalna novadā Vangažos Nr.3, 7.§.Par pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu.

Izskatot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu, Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja konstatēja, ka Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).  

Likuma “Par autoceļiem” 1.panta otrajā daļā noteikts, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3.punktu, autoceļu uzturēšanas klasi (A, A1, B, C, un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, un 4.punkta 4.2.apakšpunktu, autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobris), pašvaldības autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība un 15.punkta 15.2.apakšpunktu ceļa īpašnieks informē autoceļu lietotājus par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm. Informāciju publicē attiecīgā pašvaldība savā mājaslapā internetā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par autoceļiem” 1.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3.punktu, 4.2.apakšpunktu, 15.2.apakšpunktu,

Dome nolemj:

  1. Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības ielu un autoceļu sarakstu ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (ielu un autoceļu saraksts lēmuma pielikumā).
  2. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai trīs darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas publicēt pašvaldības mājas lapā internetā www.incukalns.lv informāciju par noteiktajām pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klasēm.
  3. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Juridiskajai daļai izstrādāt grozījumus Inčukalna novada pašvaldības 2012.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 “Par Inčukalna novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” atbilstoši lēmumā noteiktajam.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs A.NALIVAIKO

Inčukalnā, 2020.gada 24.janvārī

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam