AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 7.februārim. No 30.decembra līdz 4.janvārim un no 8.janvāra līdz 10.janvārim no pl.22.00 līdz 5.00 jāatrodas savā dzīvesvietā. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Izsolē pārdod Inčukalna novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Plānupes ielā 31

2019-12-19

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Plānupes iela 31, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 6630 kv m platībā un angāra (angārs dedzis), kadastra apzīmējums 8064 006 0718 001, 468,5 kv m platībā, kas reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 00517 5964, ar kadastra nr. 8064 006 0718.

Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, tel.nr. 29432381.

Izsole notiks 2020.gada 31.janvārī plkst. 14:00, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2020.gada 31.janvārim lkst.14:00. Izsoles noteikumi atrodami arī šeit >.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 16400,00 (sešpadsmit tūkstoši četri simti euro, 00 centi).

Izsoles solis ir EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi).

Izsoles dalībniekiem nodrošinājums EUR 1640,00 un izsoles dalības maksa EUR 100,00 apmērā iemaksājama līdz 2020. gada 31.janvārim plkst.14:00 ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa “Plānupes iela 31“, Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337.

Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 31.janvārim plkst.14:00, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;

Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam