AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

PII "Minka" gatavs jaunā kompetenču satura ieviešanai mācību procesā

2019-10-04

Jaunās mācību pieejas īss skaidrojums

Pirmsskola ir pirmais posms vispārējā izglītībā, kurā šā gada 1. septembrī tiks ieviestas jaunās vadlīnijas, kas paredz pilnveidotā satura un pieejas īstenošanu ikvienā pirmsskolā Latvijā. Pirmsskolas loma ir bērnos atbilstoši vecumam ar rotaļu palīdzību dot iespēju iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, kā arī attīstīt ieradumus un tikumus (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte), kas balstīti vērtībās (dzīvība, cieņa, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts, u.c.).

Pirmsskolā mācību procesu paredzēts organizēt integrētā rotaļnodarbībā visas dienas garumā, un tā ietver gan pedagoga mērķtiecīgi organizētu, gan netieši vadītu rotaļdarbību, gan bērnu brīvu rotaļāšanos. Darbošanās un mācīšanās katru dienu notiek gan telpās, gan ārā. Bērniem tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties un ar prieku, domāt un praktiski pētīt, sadarboties, apgūt zināšanas un prasmes un pašiem prast tās novērtēt. Skolotājs mācīšanās procesā piedāvā daudzveidīgus uzdevumus un atbalstošus mācību līdzekļus – spēles, konstruēšanas materiālus, rotaļlietas, attēlus, kas ļauj bērnam vingrināties, kļūdīties un modelēt savu darbību, nesteidzinot pabeigt iesākto un katram pašam paplašināt savu pieredzi. Lielākā atšķirība no iepriekšējā mācību modeļa ir tā, ka bērni izzinās, pētīs un radīs paši.

Mūsu skolotāji šim jaunajam mācību procesam ir gatavi, jo šī gada laikā ikviens no viņiem tika apmeklējis dažādus kursus un izglītojošos seminārus. Mēs esam vērsti uz savstarpēju sadarbību, vērsti pozitīvas gaisotnes veidošanai, lai veiksmīgi realizētu savu pedagoģisko procesu, neaizmirstot, ka galvenā loma – veicināt bērnu pilnvērtīgu attīstību un sagatavošanu skolai. Jaunajā mācību gadā 42 “Minkas” audzēkņi turpina izglītību pārsvarā Inčukalna pamatskolā – 7 no tiem uzsāka mācības 1.klasē, 35 audzēkņi – 6gadīgo bērnu apmācības grupā. Ir apsveicami, ka Inčukalna pamatskolā ar jauno mācību gadu, pateicoties domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko iniciatīvai, ir atvērta otra sešgadīgo bērnu grupa, kas garantē visu sešgadīgo bērnu uzņemšanu, jo iepriekš skolā uzņemto bērnu skaits šajā vecuma grupā bija ierobežots. “Minkā”, savukārt, šoruden mācības uzsāka 154 audzēkņi, no tiem no jauna tika uzņemti 42 bērni.

Darbi nebeidzas nekad

Katra pirmsskolas izglītības iestāde atšķiras ar kaut ko savu, kas atspoguļo iestādes raksturu, noskaņojumu, rosību. Tā tas ir arī "Minkā" un tās filiālē "Lapsiņa". Ieejot grupās un aplūkojot jaunizveidotos mācību centrus, kas palīdzēs bērniem apgūt jauno mācību saturu, var secināt, ka pedagogi izveidojuši interesantu, vienkāršu, bērniem patīkamu mācību vidi. Katrā grupā saskatāms skolotāju atšķirīgais rokraksts.

Ja izglītības procesā notiek pārmaiņas sakarā ar kompetenču satura ieviešanu mācību programmā, tad saimnieciskajā jomā turpinās iepriekšējos gados aizsāktais darbs. Arī  šogad iestādes budžeta ietvaros esam realizējuši dažādus ieplānotos pasākumus – domājot par bērnu drošību, demontētas tika trīs savu laiku nokalpojušās rotaļu iekārtas – šūpoles, automašīna un atsperu rotaļu elements, un, pateicoties Inčukalna novada domes finansiālajam atbalstam, uzstādīta rotaļu celtne “Lokomotīve”. Lai bērni uzturētos mājīgās, sakoptās telpās un rotaļu laukumos justos droši un laiku pavadītu tīrā apkārtējā vidē, daudz domājam par bērnudārza ēkas un teritorijas sakopšanu un uzturēšanu kā ikdienā, tā arī vasaras laikā, kad iestāde vienu mēnesi ir slēgta. Pašu spēkiem augusta sākumā kāpņu telpās uz grupām tika pārkrāsotas sienas, pagalmā nokrāsoti soliņi un atsevišķi sētas posmi. Kā ik gadus, arī šogad, piesaistot ārpakalpojuma firmu, iestādes ēkai tika nomazgāti logi (no ārpuses) – lielās logu vitrīnas, grupu telpu un ēdamzāles logi. Pateicoties A.Uzuliņa vadītās pašvaldības komunālās daļas puišiem, tika veikti vairāki fiziska spēka un iemaņu prasošie darbi – aroniju dzīvžoga apgriešana, smilšu piegāde (arī izkraušana un izlīdzināšana) visiem grupu laukumiem, skujeņu apdobju veidošana, liepu zaru apgriešana, melnzemes atvešana un nelīdzeno vietu teritorijā aizpildīšana. Un, protams, teritorijas zālāja regulāra nopļaušana. Kopīgiem spēkiem ar jau minētajiem puišiem iestādes darbinieki jūlijā teritorijas zaļajā zonā iestādīja desmit tūjas, kas turpmāk kalpos par nosacītu robežlīniju starp divām grupiņām. Īpašu paldies vēlamies pateikt komunālās daļas darbiniekam Kasparam Karavicam par atsaucību, sapratni un atbalstu.

Atbalstām savējos!

Jau 2018.gadā mūsu ideju par divu iekārtu izbūvi un uzstādīšanu lieliski realizēja SIA "Vēsmiņas" galdnieki, tādēļ, turpinot šo mūsu sadarbību, aicinājām arī šajā  pavasarī realizēt mūsu šī gada plānus. Un tā – vasaras sākumā tapa iestādes vēstures skapis, jauns iebūvējamais skapis un darba galds veļas mājai, bet “Sprīdīšu” grupa tika pie savas noliktavas telpas. Tādējādi tika uzlaboti iestādes darbinieku darba apstākļi, kā arī grupas skolotājām nu tika rasta vieta, kur novietot savas grupiņas mācību un saimnieciskās lietas. Un vēl. Pamatojoties uz stingrajiem noteikumiem, kuri paredz, sākot ar 2020. gadu, iestādēs aizliegt divstāvīgās bērnu gultiņas, radās doma tik ļoti pamatīgās un stabilās divu stāvu gultas pārveidot par atsevišķām gultām. Un atkal šo darbiņu paveikt mums neatteica SIA “Vēsmiņas” puiši. Esam par to ļoti priecīgi. Vēl jo vairāk tādēļ, ka iestādes budžetam tas deva vairāk nekā divu tūkstošu eiro ietaupījumu, ko izmantojām grupu mācību centru materiālās bāzes papildināšanai. Paldies sakām SIA “Vēsmiņas” kolektīvam par sadarbību un ļoti kvalitatīvi paveiktajiem darbiem un Inčukalna novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

Liela nozīme daudzpusīgai sadarbībai

Kā zināms, labākie rezultāti sagaidāmi, kad sajūti atbalsta plecu. Sacītais attiecināms arī uz pirmsskolas izglītības iestādi. Ir ļoti svarīgi, ja izveidojas laba sadarbība ar vecākiem. Tad unikālā ķēdīte: bērns, skolotājs, vecāki – lieliski darbojas un veicina savstarpējo sapratni. Mums ir patiess prieks, ka vecāki labprāt piedalās grupas vecāku sapulcēs un grupā rīkotajos pasākumos, arī to organizēšanā un norisē. Gatavošanās dažādiem gadskārtu un tradicionālajiem svētkiem -  Ražas svētkiem, Mārtiņdienai, Ziemassvētkiem, Lieldienām, u.c. nekad neizpaliek bez vecāku atbalsta un līdzdalības. Paldies un uz turpmāko sadarbību!

Informāciju sagatavoja:

PII "Minka" lietvede Inese Pliena

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam