AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 7.februārim. No 30.decembra līdz 4.janvārim un no 8.janvāra līdz 10.janvārim no pl.22.00 līdz 5.00 jāatrodas savā dzīvesvietā. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Izsolē ar augšupejošu soli izīrē Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošu dzīvokli Nr.32, kas atrodas Vidzemes ielā 12, Vangažos

2019-09-06

Mutiskā, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldībai valdījumā esošais dzīvoklis Nr.32, kas atrodas Vidzemes ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā. Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā telpu grupa.

Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā telpa – 16,7 m2, dzīvokļu palīgtelpu platība – 12,7 m2, kopējā platība 29,4 m2.

Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram nepieciešams remonts pēc nepieciešamības. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi: centralizētais ūdensvada tīkls; kanalizāciju: centralizētais kanalizācijas tīkls; centrālo apkuri; elektroapgādi.

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2019.gada 6.septembrim plkst.14:00.

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot apskati ar Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223.

Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs ir EUR 1,12 par 1 m2, kas sastāv no īres maksas EUR 0,17 kv.m. mēnesī un īres tiesību maksas EUR 0,95 kv.m. mēnesī un kas kopā ir EUR 32,93 mēnesī. Papildus maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie maksājumi.

  •    Izsoles solis ir EUR 1,75 (viens euro un 75 centi).
  •    Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 6.septembrim plkst.14:00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;
  •    Izsole notiks 2019.gada 6.septembrī plkst.14:00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.
  •    Izsoles noteikumi skatāmi šeit.

Vienreizējā īres tiesību maksa EUR 200,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 iemaksājama līdz sludinājumā norādītajam izsoles norises laikam Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novads vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā (kases darba laikā) ar norādi “Izsoles Vidzemes iela 12-32, Vangaži, dalības maksa un vienreizējā īres tiesību maksa” līdz 2019.gada 6.septembrim plkst.14:00.

Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības īrēt nekustamo īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles priekšnoteikumus, tajā skaitā – iemaksājusi noteikumu 15.punktā vienreizējo īres tiesību maksu un dalības maksu, un ja:

  • izsoles dalībniekam nav jebkāda veida nenokārtotu parādsaistību pret Inčukalna novada domi;
  • Inčukalna novada dome pēdējā gada laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar Inčukalna novada domi noslēgts līgums par īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ.
Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam