AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 7.februārim. No 30.decembra līdz 4.janvārim un no 8.janvāra līdz 10.janvārim no pl.22.00 līdz 5.00 jāatrodas savā dzīvesvietā. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

​Izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Gaujas iela 24/24, Vangažos

2019-07-26

SLUDINĀJUMS

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Gaujas iela 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 8,7285 ha platībā ar kadastra Nr.8017 005 0334.

Zemes vienībai noteikts lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.

Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, tel.nr. 29432381.

Izsole notiks 2019.gada 26.jūlijā pl.14.00, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2019.gada 26.jūlijam plkst.14:00.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 65302,50 (sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti divi eiro un 50 centi).

Izsoles solis ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi).

Izsoles dalībniekiem nodrošinājums EUR 6530,25 un izsoles dalības maksa EUR 100,00 apmērā iemaksājama līdz 2019. gada 26.jūlijam plkst.14:00 ar norādi „Izsoles maksa “Gaujas iela 24/24” Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.

Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 26.jūlijam pl.14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;

Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

Izsoles noteikumi ir skatāmi šeit

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam