AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”! Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei.

attēls

PSIA "Vangažu Avots" informē par tiešā norēķina izmaksām

2019-05-31

PSIA “Vangažu Avots”, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta regulējumam nodrošina dzīvojamās mājas līdzīpašniekiem (daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem) iespēju veikt tiešus maksājumus par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu, tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 18.punktu likumdevējs ir noteicis obligātu pienākumu dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par turpmāko norēķinu veidu. Proti, turpināt norēķināties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, veicot tiešus maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, par ko sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs piemēros papildus maksājumu mēnesī EUR 0,42 +PVN apmērā, ja iedzīvotājs saņem rēķinu elektroniski, kā arī papildus EUR 0,15 +PVN, ja iedzīvotājs saņem rēķinu papīra veidā. Ja līdz šim saņēmāt rēķinus papīra veidā, bet, lai saņemtu rēķinus elektroniski, lūdzam uz info@vangazuavots.lv atsūtīt e-pasta adresi uz kādu vēlētos saņemt rēķinu. Otra iespēja ir norēķināties par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību.

Gadījumā, ja tiek pieņemts kopības lēmums par norēķināšanos ar pārvaldnieka starpniecību, attiecīgajā gadījumā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izstāda vienu rēķinu par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem dzīvojamai mājai pārvaldniekam, kas nodrošina rēķinā norādīto maksājumu sadali starp dzīvokļu īpašniekiem un kontrolē rēķina apmaksu un nodrošina darbu ar debitoriem savlaicīga ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda atgūšanai no attiecīgā dzīvokļa īpašnieka, kas nav veicis maksājumu apmaksu pilnā apmērā. Šajā gadījumā papildus maksājumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja puses netiek aprēķināti, jo netiek nodrošināta tiešo maksājumu veikšana.

Tiešā norēķina izmaksas tiks ieviestas pakāpeniski, katrai mājai pirms tam saņemot paziņojumus pastkastītēs papīra veidā, gan arī elektroniski e-pastā (tiem iedzīvotājiem, kuri ir PSIA “Vangažu Avots” ir norādījuši e-pasta adresi), kur būs norādīts termiņš līdz kuram jānosūta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par turpmāko norēķinu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību, ja tiks lemts par norēķinu veida maiņu.

Papildus informējam, ka visām daudzīvokļu mājām tiek uzstādīti ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāti un atbilstoši 2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19. punktam, ja mājas iedzīvotāji nav lēmuši un informējuši PSIA “Vangažu Avots” par citu ūdens patēriņa starpības pārrēķina veidu, tad dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Savukārt, atbilstoši 19.1 punktam, ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (respektīvi, visi ūdens zudumi tiks sadalīti uz šādiem dzīvokļiem):
1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Jebkuru papildus jautājumu gadā, droši rakstiet uz info@vangazuavots.lv vai zvaniet uz +371 67995378.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam