AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 7.februārim. No 30.decembra līdz 4.janvārim un no 8.janvāra līdz 10.janvārim no pl.22.00 līdz 5.00 jāatrodas savā dzīvesvietā. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Izsolē ar augšupejošu soli tiek nodots nomā Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Parka ielā 2

2019-01-28

Mutiskā pirmā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek nodots nomā Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos Parka ielā 2, telpu grupa 002-6, ar nomājamo telpas platību 10,00 m² un koplietošanas telpu platību 1,7 m², kopējā nomas platība 11,7 m², būves kadastra apzīmējums 80170030501001.

Ēkas galvenais lietošanas veids ir ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka, kods 1264.

Nomas objekta nosacītā nomas maksas sākumcena ir EUR 17,55 + PVN mēnesī, papildus nomas maksai maksājami visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, nodevas un komunālie maksājumi. Izsoles solis ir EUR 2,00.

Iznomāšanas termiņš ir trīs gadi, nosakot, ka nomniekam ir tiesības nodot telpas apakšnomā, saskaņojot ar Inčukalna novada domi.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2019. gada 15.februārim plkst. 14:00, vai Inčukalna novada domes mājas lapā.

  • Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes Vangažu pārvaldes vadītāju Juri Jakubovski, tel.nr. 28608445.
  • Nodrošinājums EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) apmērā un izsoles dalības maksa EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) iemaksājama līdz izsoles sludinājumā norādītajam datumam Inčukalna novada domes vai Inčukalna novada domes Vangažu pilsētas pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu.
  • Izsole notiks 2019. gada 15.februārī plkst. 14:00, Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
  • Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Parka ielā 2, telpas Nr.002-6, nomas tiesību izsoles noteikumi
Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam