AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 7.februārim. No 30.decembra līdz 4.janvārim un no 8.janvāra līdz 10.janvārim no pl.22.00 līdz 5.00 jāatrodas savā dzīvesvietā. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Izsludināta dzīvojamo telpu nomas tiesību izsole - Siguldas ielā 2-48, Vangažos

2018-10-25

Mutiskā, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldībai valdījumā esošais dzīvokļa Nr.48, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra Nr. 8017 900 1252.

Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu dzīvojamā telpu grupa.

Dzīvoklis atrodas mājas 4.stāvā, vienistabu dzīvoklis, dzīvojamā telpa – 4.stāvā, vienistabu dzīvoklis, dzīvojamā telpa – 17,7 m2, dzīvokļu palīgtelpu platība – 16,5 m2, dzīvokļa ārtelpu platība – 7,4 m2  ar kopīpašuma 4160/320174 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 80170020302001. Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram nepieciešams kosmētiskais remonts un logu nomaiņa. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi: centralizētais ūdensvada tīkls; kanalizāciju: centralizētais kanalizācijas tīkls; centrālo apkuri; siltais ūdens: boileris; elektroapgādi; gāzi: no gāzesvada.

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2018.gada 30.novembrim plkst.14:00.

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot apskati ar Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223.

Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs ir EUR 1,05 par 1 m2, kas sastāv no īres maksas EUR 0,17 kv.m. mēnesī un īres tiesību maksas EUR 0,88 kv.m. mēnesī un kas kopā ir EUR 44,31 mēnesī. Papildus maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie maksājumi.

Izsoles solis ir EUR 2,22 (divi euro un 22 centi).

Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018.gada 29.novembrim plkst.18:00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;

Vienreizējā īres tiesību maksa EUR 200,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 iemaksājama līdz sludinājumā norādītajam izsoles norises laikam Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novads vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā (kases darba laikā) ar norādi “Izsoles Siguldas 2-48 dalības maksa un vienreizējā īres tiesību maksa” līdz 2018.gada 29.novembrim plkst.18:00.

Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības īrēt nekustamo īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles priekšnoteikumus, tajā skaitā – iemaksājusi noteikumu 15.punktā vienreizējo īres tiesību maksu un dalības maksu, un ja:

  • izsoles dalībniekam nav jebkāda veida nenokārtotu parādsaistību pret Inčukalna novada domi;

  • Inčukalna novada dome pēdējā gada laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar Inčukalna novada domi noslēgts līgums par īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ;

  • pretendents pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav labticīgi pildījis ar Inčukalna novada domi noslēgtajā līgumā par īpašuma lietošanu noteiktos īrnieka pienākumus un par to ir sagatavots attiecīgs akts.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam