AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Rīgas plānošanas reģions izstrādās Rīgas metropoles areāla rīcības plānu

2017-12-13

Rīgas plānošanas reģions (RPR) pēc savas iniciatīvas izstrādās tematisko plānu “Rīgas metropoles areāla rīcības plāns”, kas būtu nozīmīgs palīginstruments reģiona attīstības un izaugsmes tālākā plānošanā. Šis plāns papildinās un aktualizēs divus jau esošos dokumentus – “RPR ilgtspējas attīstības stratēģija 2030” un “RPR attīstības programma 2014 – 2020”.

Daiga Jurēvica, Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Attīstības padomes priekšsēdētāja un Carnikavas novada domes priekšsēdētāja: “Rīgas metropoli veido Rīga un Pierīgas pašvaldības, kas kopā ir nozīmīgs Latvijas ekonomikas, izglītības, zinātnes, tūrisma, sporta un kultūras dzinējspēks. Areālu veido aptuveni 60% Latvijas iedzīvotāju un tajā notiek 80% no sociāli ekonomiskās aktivitātes valstī. Turklāt tas ir vienīgais areāls Latvijā, kurā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. Tai pat laikā reģions saskaras ar daudziem jauniem izaicinājumiem – urbāno izplešanos, mobilitātes problēmām, piemērotas un pietiekamas infrastruktūras trūkumu, dzīves kvalitāti un publisko pakalpojumu pieejamību. Šie jautājumi ir svarīgi reģiona kontekstā. Turklāt tā attīstības potenciāls ir atšķirīgs no citiem Latvijas reģioniem, līdz ar to nepieciešama cita pieeja plānošanā. Tādēļ tika nolemts izstrādāt Rīgas metropoles areāla tematisko plānu, kurā ar partneriem tiktu risināti jautājumi, kas skar areāla attīstību.”

Plāna izstrādes mērķis ir panākt Rīgas metropoles areāla saskaņotu attīstību un tur notiekošo procesu koordinēšanu, izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus, lai saskaņotu Rīgas pilsētas, apkārtējo pašvaldību, valsts un iedzīvotāju dažādās intereses, vienlaikus starp metropoles attīstības dalībniekiem veidojot kvalitatīvu dialogu. Plāna uzdevums ir veidot vienotu sapratni par Rīgas metropoles areālu un attīstības vajadzībām, izstrādes procesā iesaistīt nozīmīgākos attīstības ‘dalībniekus’, identificēt Rīgas metropoles areāla izaugsmes prioritāros risinājumus, noteikt laika ietvaram un finanšu instrumentiem atbilstošas rīcības, radīt vajadzībām atbilstošu un vidējā termiņā īstenojamu plānu.

Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada domes priekšsēdētājs: “Pierīgas apdzīvojuma struktūras jautājumu sakārtošana un apdzīvojuma plānošana ļautu veiksmīgāk risināt jautājumus pašvaldībā, kas saistīti ar Pierīgas aktīvu paplašināšanos. Gadu no gada mūsu novads attīstās un tajā pieaug gan iedzīvotāju, gan arī uzņēmumu skaits. Šāds tematiskais plāns ļautu kopīgi ar citām Pierīgas pašvaldībām veiksmīgāk plānot dažādu teritoriju attīstību un ar to saistīto jautājumu risināšanu, kā arī sadarboties dažādās jomās. Piemēram, izanalizējot katras pašvaldības resursu pieejamību, infrastruktūru, attīstības prognozes u.tml. Šis plāns varētu būt solis vēl ciešākas pašvaldību kooperācijas virzienā.”

Jau šobrīd ir identificēti vairāki apskatāmie plāna jautājumi. Pirmkārt, apdzīvojuma struktūra - apbūves izplešanās ierobežošana, nodalot urbānās attīstības teritorijas no vēl neapbūvētajām, mazskartām dabas teritorijām, zaļo teritoriju un ekoloģisko koridoru saglabāšana un funkcionēšana starp urbanizētajām teritorijām, publiskās ārtelpas uzlabošana. Otrkārt, vienota sabiedriskā transporta maršrutu plānošana un vienota biļete Rīgas metropoles areālā, kā arī savstarpēji koordinēti transporta veidi un pārsēšanās ‘punkti’ reģiona centros un Pierīgā. Treškārt, vienota publisko pakalpojumu (izglītības, veselības, kultūras u.c.), kā arī sadzīves pakalpojumu (iepirkšanās iespējas, dažādi servisi) piedāvājuma plānošana. Ceturtkārt, reģionālā un starptautiskā konkurētspēja - teritoriju specializācija, industriālo teritoriju izvietojums metropolē un pieguļošajās teritorijās, kompleksa tūrisma piedāvājuma izveide metropolei, kā arī vietas mārketinga stratēģijas – metropoles areālam, apdzīvojuma centriem.

Tematiskā plāna izstrādi veiks Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar VARAM un Zemgales plānošanas reģionu, kā arī iesaistot citus partnerus - ministrijas, Rīgas areāla attīstības centrus un novadu pašvaldības, universitātes, nozares asociācijas, apkaimju biedrības un kopienu fondus un NVO.

Rīgas plānošanas reģions (RPR) ir viens no valsts izveidotajiem plānošanas reģioniem, kas aptver galvaspilsētu Rīgu un 30 novadus Latvijas centrālajā daļā, tostarp Jūrmalas, Tukuma, Ogres, Salacgrīvas, Limbažu, Siguldas novadus. To vada RPR Attīstības padomes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica (Carnikavas novada domes priekšsēdētāja). Rīgas plānošanas reģionam, pateicoties tā atrašanās vietai, ir liela ietekme valsts ekonomikā, tūrismā, kultūrā un izglītībā. Kā valsts institūcija, kas pakļauta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Rīgas plānošanas reģiona kompetence ir nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, starptautisku projektu īstenošanu plānošanas reģionā, kā arī veikt sabiedriskā transporta maršrutu plānošanu. Vairāk par Rīgas plānošanas reģionu: www.rpr.gov.lv .

Inese Ozoliņa, Rīgas plānošanas reģiona Komunikācijas speciāliste

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam