AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Inčukalna novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pirmskolas izglītības iestādes "Minka" vadītāja/s amatu

2017-06-27

Inčukalna novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pirmskolas izglītības iestādes „Minka” vadītāja/s amatu.

Pretendentam/ei nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilst Izglītības likumā un  Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību, profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības jomā vai pieredze  izglītības vadības darbā. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos.
 • teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija);

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Inčukalna novada domes lēmumu un rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • Sagatavot un iesniegt Inčukalna novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu, atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • vadīt pirmsskolas izglītības iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 • organizēt un nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.
 • nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi;
 • saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti;
 • pārstāvēt pirmsskolas izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās un masu medijos.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts – CV;
 • pirmsskolas izglītības iestādes attīstības vīzija ( līdz 2 (divām) A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Times New Roman, burtu lielums – 12);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošus papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājumu (skat. Nolikuma pielikumu Nr.1);
 • rekomendācijas vai ieteikuma vēstules (vēlamas);
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas.

Piedāvājam:

 • Interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • Sociālās garantijas;
 • Atalgojumu (bruto) EUR 1100,- mēnesī. 

Pretendentam pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 16. jūlijam ieskaitot, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumu var iesniegt:

 • pa pastu Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141;
 • elektroniski uz e-pastu: dome@incukalns.lv;
 • personīgi aizlīmētā aploksnē Inčukalna  novada domes Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes jābūt norādei „Atklātam konkursam uz Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” vadītāja/s amatu”.

Konkursa nolikumu skatīt šeit (pdf. formāta versija). Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī Inčukalna novada domē, personāldaļā.

Uzziņas pa tālruni 67977278.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam