AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Novads. Paziņojums par lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā

2016-11-17

Inčukalna novada dome 2016. gada 19. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.16, 15.§) "Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Lokālplānojums tiks izstrādāts Inčukalna pagasta teritorijā, nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā. Lokālplānojuma mērķis ir minētā īpašuma teritorijā veikt grozījumus spēkā esošajā Inčukalna novada teritorijas plānojumā, izmainot teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no transporta infrastruktūras teritorijas (Tr) funkcionālās zonas uz rūpniecības apbūves teritoriju (R). Publiskā apspriešana ir noteikta no 2106. gada 27. oktobra līdz 2016. gada 24. novembrim.

Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.11.2016.
plkst. 18.00 Ceremoniju zālē, Vangažu pārvaldē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna
novadā.

Ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties un priekšlikumus iesniegt Inčukalna
novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns) un Vangažu pārvaldē (Meža iela 1,
Vangaži), vai elektroniski sadaļas “Attīstība”, apakš sadaļā “Attīstības plānošanas
dokumenti”, kā arī majaslapā http://ej.uz/Gaujas_iela_24_10 no 27. oktobra līdz
2016. gada 24. novembrim.

Lēmumu un papildus informāciju skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja
Inčukalna novada domes
Teritorijas plānotāja
Agnese Jeņina
Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam