AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

Inčukalns. SLUDINĀJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI - PLĀNUPES IELĀ 27

2014-02-07

SLUDINĀJUMS

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums – Plānupes ielā 27, Inčukalnā, kas sastāv no zemes gabala 0,3055 ha platībā ar kadastra Nr. 8064 006 0706, un noliktavas ēka ar kadastra Nr. 8064 006 0706 001, 468,4 kv.m.-sliktā(avārijas) tehniskā stāvoklī.Īpašuma apgrūtinājumi- ceļa servitūts 6m, 0,03km(0,018ha).
Ar Izsoles noteikumiem varēs iepazīties:
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2014. gada 07.februārim, plkst.; 14:00.
Izsoles objekta apskates vieta un laiks:
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru O. Kalniņu, pa tālruni 29432381 vai 67977381.
Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks:
Dalībniekiem jāreģistrējas uz izsoli Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 07.02.2014. plkst.14:00. Izsole notiks 2014. gada 07.februārī, plkst. 14:00, Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība:
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - 5700,- LVL (pieci tūkstoši septiņi simti lati un 00 santīmi) EUR 8110,37(astoņi tūkstoši viens simts desmit eiro un 37 centi).
Izsoles mērķis ir pārdot augstāk minēto Pašvaldības īpašumu par maksimāli lielāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās ar mutiskās izsoles metodi.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir Ls 570,-(pieci simti septiņdesmit lati un 00 santīmi)EUR 811,04(astoņi simti vienpadsmit eiro un 04 centi) un dalības maksa Ls 50,- (piecdesmit lati un 00 santīmi) EUR 71,14(septiņdesmit viens eiro un 14 centi)apmērā, iemaksājams līdz 2014. gada 07.februārim, plkst., 14:00. Inčukalna novada domes kontā : SEB banka, Siguldas filiāle, Norēķinu konta Nr.: LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Izsoles veids:
Mutiska izsole ar augšupejošu soli, soļa apmērs – 285,-Ls (EUR 405,52)
Samaksas kārtība:
Samaksa veicama eiro – 30 kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam