AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

RĪGAS RAJONA LAUKU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS PAZIŅOJUMS

2014-01-09

 

RĪGAS RAJONA LAUKU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS PAZIŅOJUMS


Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 09.decembra līdz 2014.gada 09.janvārim.
7.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 134 948.44 ( viens simts trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi lati un 44 santīmi).


Projektu iesniegumi papīra formā jāiesniedz RRLAB, Birzes ielā 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV–2154., vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Kontaktpersona: ELFLA administratīvā vadītāja Inese Pikaļova, tālr. 67970250, mob.tālr. 26423616, rrlab@inbox.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādai aktivitātei un rīcībai:

413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls) 10 000,00

1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

1.2.1.rīcība: Jaunu sociālo un sadzīves pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem. Pieejamais finansējums LVL 28 000,00
Rīcības mērķis: Pakalpojumu sniegšanas organizēšanai piemērotu telpu izveidošana, iekārtu iegāde. Jaunu pakalpojumu radīšana , darba vietu saglabāšana un izveidošana
Plānotās darbības: Nevienlīdzības mazināšana sociālās atstumtība riska grupām sociālo un sadzīves pakalpojumu nodrošināšanā, pieejamību dzīvesvietā vai sociālās palīdzības centros, jaunu pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošanu, ieviešot jauninājumus, progresīvāku aprīkojumu visām iedzīvotāju grupām.

2. Aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

2.1.1.rīcība: Atbalsts iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai.
Pieejamais finansējums Ls 20 176.13
Rīcības mērķis: Aprīkojuma un iekārtu iegāde, telpu piemērošana vai jaunu izveidošana un aprīkošana.
Plānotās darbības: Apmācību, sevis pilnveidošanas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu nodrošināšanai ar to realizēšanai nepieciešamo infrastruktūru un aprīkojumu (piemēram: demonstrēšanas iekārtu, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un pasākuma telpu izveide un labiekārtošana).

2.2.1.rīcība Atbalsts kultūrvides saglabāšanai un attīstībai vietējiem iedzīvotājiem.
Pieejamais finansējums LVL 22 507.12
Rīcības mērķis: Nodrošināt pieejamību vietējām kultūrvēsturiskām vērtībām.
Plānotās darbības: rīcība paredz sniegt atbalstu vietējo vērtību saglabāšanai, vides sakārtošanai, realizējot labiekārtošanas projektus, sakārtojot infrastruktūru, iegādājoties un uzstādot nepieciešamos pamatlīdzekļus( tautas tērpu iegāde, aprīkojuma iegāde, kultūras pieminekļu sakopšana un citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem)

2.3.1.rīcība Sporta, tehniskās jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas veidu izveide un attīstība. Pieejamais finansējums LVL 31 351,88
Rīcības mērķis: rīcība paredzēta sevis pilnveidošanas un brīvā laika pavadīšanas veidu dažādošanai
Plānotās darbības: Sporta, tehniskās jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju izveide un to tehniskā nodrošinājuma iegāde.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 411. pasākuma „Konkurentspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībai:
Aktivitāte „Lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrādes un pirmapstrādes ar pievienoto vērtību mājas apstākļos veicināšana”
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls) 20 000,00

3.1.1.rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību
Pieejamais finansējums: Ls 32913.31.
Rīcības mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības RRLAB darbības teritorijā un atbalstīt mājražotājus, kas būtu gatavi ražot, pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos produktus (pārstrāde, iepakojums, fasēšana u.c.).
Plānotās darbības: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, un infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu ražošanai, pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB: Allažos, Birzes ielā 4, Allažu, Mores un Siguldas pagastu administrācijās, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sējas un Siguldas novadu domēs, kā arī minēto pašvaldību mājaslapās – www.allazi.lv, www.malpils.lv, www.sigulda.lv, www.incukalns.lv, www.seja.lv, www.krimulda.lv, www.saulkrasti.lv, kontaktpersona Inese Pikaļova, tālr. 67970250, mob. 26423616, e-pasta adrese: rrlab@inbox.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu: no 0 līdz 2 ( 0 = neatbilst, 0,5 = vāji, 1 = apmierinoši, 1,5 = labi, 2 = ļoti labi).


Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību meklē ŠEIT

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam