AKTUĀLI

>>> Veiksmīgu nedēļu! 17.augustā esi mīļi aicināts uz Maijas Brašmanes mākslas darbu izstādi. Valsts vides dienests 21.augustā aicina uz publisku pasākumu Inčukalna sērskābā gudrona dīķa teritorijā

Pakalpojumi

Pakalpojumi Inčukalna novadā    Izmantojiet arī

Visa veida iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana
Dzīvesvietas deklarēšana
Deklarētās dzīvesvietas anulēšana
Pirmpirkuma tiesību izmantošana
Izziņa par apbedījumu pašvaldības kapsētās
Protokolu izrakstu u.c. dokumentu sagatavošana no domes arhīva dokumentiem
Saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju un citu ārējo normatīvo aktu apliecinātas kopijas
Jaundzimušā reģistrācija
Civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošana, labošana, papildināšana un anulēšana
Laulības reģistrācija
Miršanas reģistrācija
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Bērna reģistrācija rindā uz vietu PII
Bērna pārreģistrācija rindā uz vietu PII
Vietas piešķiršana PII
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana
Būvniecības ieceru publiskās apspriešanas organizēšana
Būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa pagarināšana
Būvprojektu saskaņošana vai akceptēšana
Būvatļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšana
Būvatļauju izsniegšana
Citas institūcijas izsniegtas būvatļaujas reģistrācija vai būvatļaujas pārreģistrācija
Izziņas izdošana par nekustamā īpašuma (zemes) atļauto izmantošanu
Izziņu izsniegšana zemesgrāmatām par jaunbūvēm
Izkārtņu un reklāmu eksponēšanas atļauju izdošana
Labiekārtošanas projektu saskaņošana
Tehniskās shēmas saskaņošana inženiertīklu izbūvei
Vienkāršotas renovācijas un vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma apstiprināšana
Vienkāršotā ēkas fasādes renovācija ieceres akceptēšana un realizācijas uzraudzība ar būves apsekošanu dabā
Zemes nomas līgumu noslēgšana, reģistrācija
Izziņa par atsavināšanu
Iznomāto zemes gabalu robežu ierādīšana un apsekošana dabā
Mazdārziņu lietošanas pieteikumu reģistrēšana un nomas līgumu slēgšana
Reģistrācija rindā uz pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem
Pašvaldības izīrētās dzīvojamās telpas maiņa
Pagaidu dzīvojamo telpu īre
Tirdzniecība publiskās vietās
Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
Publisku pasākumu organizēšana