AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Vangažu kultūras namā skatāma mākslinieces Aijas Ausejas-Rudzītes DARBU IZSTĀDE Sestdien, 23.septembrī aicinām uz RUDENS VELOBRAUCIENU 30.septembrī Vangažu kultūras namā notiks Senioru dienai veltīti pasākumi

Inčukalna novada bāriņtiesa

Bāriņtiesas sastāvs:

Priekšsēdētāja: Iveta Kokina. Tālrunis: +371 29424944
Priekšsēdētājas vietniece: Ināra Lucāne, mob.tālrunis +371 20228027. E-pasts: tiesa@vangazi.lv
Bāriņtiesas locekļi: Māris Onskulis, Marita Rušiņa, Māris Kaļeņikovs
Tālrunis: +371 67977248
E-pasts: iveta@incukalns.lv

Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV – 2141

              

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4. panta otro daļu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, tāpēc notariālo dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Inčukalna pagasta un Vangažu pilsētas administratīvā teritorija


Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētāja. Bāriņtiesas priekšsēdētājas prombūtnes laikā viņas pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:

-aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

- izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

- piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

- sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;

- informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

- neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;

- sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

- Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

 
 Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. Sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece un tajā piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi.

 Bāriņtiesas sēdes notiek gan Inčukalnā, gan Vangažos,- to nosaka vadoties pēc tā, kuras teritorijas iedzīvotāji ir konkrētā administratīvā procesa dalībnieki.

 Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem dokumentiem var iepazīties konkrētā administratīvā procesa dalībnieki (Inčukalnā vai Vangažos), to pilnvarotās personas un lietā pieaicinātais tulks, pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas no lietas dalībniekiem.

 Ja nav iespējams iepazīties ar lietas materiāliem pieprasījuma saņemšanas dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par trim darbadienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās (Inčukalnā vai Vangažos) bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem var nenodrošināt.

 Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas.

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Inčukalnā un Vangažos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas novada domes kasē Inčukalnā vai Vangažos.

Bāriņtiesa veic sekojošas darbības:
 • sagatavo darījuma akta projektu, ja to slēdz Inčukalna novada iedzīvotāji savstarpēji vai ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz Euro 8537,00 ( valsts nodeva – Euro 11,38);
 • apliecina darījuma aktu, ja darījuma summa nepārsniedz Euro 8537,00 ( valsts nodeva Euro 7,11);
 • sastāda vai atsauc testamentu ( valsts nodeva Euro 18,50);
 • pieņem glabāšanā testamentu ( valsts nodeva Euro 34,15 );
 • sagatavo pilnvaru (izņemot universālpilnvaru) vai pilnvaras atsaukumu ( valsts nodeva Euro 4,27);
 • apliecina pilnvaru ( valsts nodeva Euro 2,85 );
 • apliecina paraksta īstumu uz dokumenta ( valsts nodeva Euro 2,85 );
 • apliecina dokumentu kopijas ( valsts nodeva Euro 0,43 par katru lappusi );
 • sastāda nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai ( valsts nodeva Euro 7,11);
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma ( valsts nodeva Euro 4,27 );
 • sastāda mantojuma sarakstu pēc tiesas vai notāra pieprasījuma ( valsts nodeva Euro 48,38 ).

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmo un otro daļu, kā arī Inčukalna novada domes lēmumu, noteikti valsts nodevu atvieglojumi par augstākminētajiem pakalpojumiem 50% apmērā 1. grupas invalīdiem, maznodrošinātām un trūcīgām personām/ģimenēm, uzrādot attiecīgu dokumentu.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 60. pantu, apliecinājumus un citus uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja Inčukalnā un bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Vangažos.

Personas, kuras griežas Bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību)  un nepieciešamos dokumentus.

Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.