AKTUĀLI

Sestdien, 27.maijā Vangažos tiks organizēti BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENAI veltīti radoši un jautri pasākumi Svētdien 28.maijā, no plkst.13.30 LATVIJAS EKSPRESIS SIMTGADEI piestās Inčukalna stacijā Sestdien, 3.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas! Vēlēšanu iecirkņi: Inčukalnā, Atmodas ielā 1A (Inčukalna Tautas nams) un Vangažos, Meža ielā 1 (Vangažu pilsētas pārvalde) Veiksmīgu nedēļu!

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes sēde 2017.gada 17.maijā plkst.14.00 Inčukalna novada Vangažos, Meža ielā 1

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma, dzīvokļa, Gaujaslīču ielā 33-16, Gaujā, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 2. Par finansējumu projektiem konkursa „Novadnieki novadam”.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 4. Par uzņēmuma iesniegumu.
 5. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Gaujā, „jauda 2 3”, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, Plānupes ielā 29A, nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 7. Par Inčukalna novada pašvaldības konsolidētā 2016. gada pārskata apstiprināšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu.
 9. Par draudzes iesniegumu.
 10. Par  biedrības iesniegumu.
 11. Par finansiālu atbalstu un transporta piešķiršanu.
 12. Par naudas balvu Inčukalna komandai.
 13. Par grozījumu Inčukalna novada domes Sociālā dienesta nolikumā apstiprināšanu.
 14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 15. Par uzņēmuma iesniegumu.
 16. Par uzņēmuma iesniegumu.
 17. Par izmaiņām 2017.gada 15.februāra Inčukalna novada domes lēmumā Nr. 2-8.§. „Par atalgojuma apstiprināšanu Inčukalna novada vēlēšanu komisijas locekļiem”.
 18. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
 19. Par saistošo noteikumu Nr.___/2017 „Par Inčukalna novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu.
 20. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 21. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 22. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 23. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu.
 25. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 26. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 27. Par Sporta kompleksa darbību periodā.
 28. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 29. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu.
 30. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu.
 31. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 32. Par grozījumiem lokālplānojuma darba uzdevumā Nr. LP-2016-5 nekustamajā īpašumā “Saulesmētras”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
 33. Par detālplānojuma māju ceļu pievienojumam valsts autoceļam P10 izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Martas”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā
 34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
 35. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 36. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 37. Par zemes atsavināšanu.
 38. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 39. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 40. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 41. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 42. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 43. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 44. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 45. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 46. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 47. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 48. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 49. Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
 50. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonim.
 51. Par darba grupu situācijas kontrolēšanai un novēršanai.
 52. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes ielā 8, telpas Nr.8; 9 iznomāšanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs                                               A.Nalivaiko