AKTUĀLI

25.martā plkst.10.00 Inčukalna stacijas laukumā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. 31.martā un 1.aprīlī no plkst.12.00 līdz 16.00 D/C "Vangaži" Amatnieku kopa aicina apmeklēt, iepazīties un līdzdarboties atklātajās meistarklasēs "Satiec savu meistaru" 31.martā plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks mazo vokālistu konkurss "VANGAŽU CĀLIS 2017". Konkursā var piedalīties ikviens pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu skanīgu dziesmu pēc brīvas izvēles. 8.aprīlī plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks Sieviešu estrādes ansambļa "Kaprīze" jubilejas koncerts "Balle pilī". Veiksmīgu nedēļu!

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes sēde 2017.gada 15.martā plkst.14:00 Vangažu pārvaldē Mežā ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.

Darba kārtībā:

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 7. Par PII “Jancis” darbību vasaras periodā.
 8. Par finansiālu atbalstu personai.
 9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 10. Par transporta piešķiršanu.
 11. Par finansiālu atbalstu personai.
 12. Par finansiālu atbalstu personai.
 13. Par finansiālu atbalstu personai.
 14. Par finansiālu atbalstu Inčukalna galda hokeja klubam.
 15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 19. Par naudas balvu personai.
 20. Par Inčukalna novada pašvaldības projektu konkursa „Novadnieki novadam”  nolikuma apstiprināšanu.
 21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 22. Par izmaiņām 2015.gada 28.decembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.20-1.§. „Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu” .
 23. Par izmaiņām 2015.gada 28.decembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.20-1.§. „Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu” .
 24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 26. Par Inčukalna novada teritorijas sakopšanu Lielās talkas dienā.
 27. Par nepabeigtās būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu izdevumos.
 28. Par 2016.gada 17.augusta Inčukalna novada domes lēmuma Nr.13-15§ „Par personas iesniegumu” atcelšanu.
 29. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu „Vangažu tirgus laukuma apkārtnes labiekārtošana”.
 30. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu „ Publiski pieejamās teritorijas labiekārtošana Inčukalnā”.
 31. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu „Veselīga dzīvesveida iespēju pilnveidošana Inčukalna novadā”.
 32. Par Vislatvijas atklāto medību suņu izstādi. 
 33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
 34. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 35. Par zemes ierīcības projekta nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu.
 36. Par servitūta līguma slēgšanu.
 37. Par 2017.gadā plānotajiem gadatirgiem Inčukalnā.
 38. Par personas iesniegumu.
 39. Par personas iesniegumu.
 40. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 41. Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, laušanu.
 42. Par personas iesnieguma izskatīšanu.

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite.

SIA “Vangažu namsaimnieks” ziņojums par saimniecisko darbību.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs                                               A.Nalivaiko