AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! 25.jūlijā notiks Edgara Cīruļa un džeza grupa "Ainavisti" koncerts. 28.jūlijā, saulrietā Inčukalna novadā pie Katlapieža notiks klusuma pārgājiens ar Gaujas klausīšanos! Vangažu pilsētas bibliotēka aicina visus interesentus uz izstādes "Dabas dziednīca – purvs" atklāšanu ceturtdien, 3. augustā, plkst. 11.00.

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes sēde 2017.gada 19.jūlijā plkst.14:00 Meža ielā 1, Vangažos

Darba kārtība.

 1. Par deputāta Māra Keiša pilnvaru izbeigšanos.
 2. Par deputāta Ivana Gavrilova pilnvaru izbeigšanos.
 3. Par Armanda Cīrulnieka ievēlēšanu Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā un Komunālo jautājumu komitejā.
 4. Par Jevgēnija Sergejeva ievēlēšanu Komunālo jautājumu komitejā.
 5. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonim.
 6. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
 7. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
 8. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Gaujā, Gaujaslīču ielā 26-2, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma, angāra,  Plānupes ielā 29A, Inčukalnā, Inčukalna novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par nekustāmā īpašuma „Kārļzemnieki 3”, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par 2017.gada 21.jūnija Inčukalna novada domes lēmuma Nr.2-7§ „Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, „Kārļzemnieki 2”, garāžas un šķūņa izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.
 12. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 13. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 14. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 15. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.
 16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personas privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 20. Par transporta piešķiršanu Inčukalna pūtēju orķestrim.
 21. Par braucienu uz Aglonu.
 22. Par amatnieku kopas pieredzes apmaiņas braucienu.
 23. Par saistošo noteikumu Nr. ____/2017 „Par grozījumiem 2015.gada 18.februāra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”” apstiprināšanu.
 24. Par grozījumiem sociālā dienesta nolikumā.
 25. Par Saistošo noteikumu Nr.____/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā” pieņemšanu.
 26. Par saistošo noteikumu Nr._____/2017  „Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”” apstiprināšanu.
 27. Par Inčukalna novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un kandidātu pieteikšanās termiņu.
 28. Par Inčukalna novada Administratīvo pārkāpumu komisijas un tās nolikuma  apstiprināšanu
 29. Par Inčukalna novada Iepirkuma komisijas nolikuma  apstiprināšanu un Iepirkuma komisijas izveidošanu
 30. Par izmaiņām 2014.gada 17.decembra lēmumā Nr. 22-59.§. „Par Inčukalna novada ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas izveidošanu”
 31. Par izsoles komisijas apstiprināšanu.
 32. Par platības apstiprināšanu.
 33. Par adreses piešķiršanu.
 34. Par uzmērītās platības apstiprināšanu.
 35. Par rezerves zemes fonda zemes nomu.
 36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
 38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
 39. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
 40. Par paredzētās darbības akceptu.
 41. Par Vangažu evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumu.
 42. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 43. Par personas iesnieguma izskatīšanu
 44. Par personu iesniegumu izskatīšanu
 45. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 46. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 47. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 48. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 49. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 50. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 51. Par  personas iesnieguma izskatīšanu.
 52. Par personas iesniegumu.
 53. Par Inčukalna novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Informatīvais jautājums.

Inčukalna novada domes partiju “Vienotība”, “Latvijas attīstībai” iesniegums

 

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs                                    A.Nalivaiko