AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! 25.jūlijā notiks Edgara Cīruļa un džeza grupa "Ainavisti" koncerts. 28.jūlijā, saulrietā Inčukalna novadā pie Katlapieža notiks klusuma pārgājiens ar Gaujas klausīšanos! Vangažu pilsētas bibliotēka aicina visus interesentus uz izstādes "Dabas dziednīca – purvs" atklāšanu ceturtdien, 3. augustā, plkst. 11.00.

Vakances

Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz JURISTA amatu uz noteiktu laiku

Prasības pretendentam/ei:

 • augstākā juridiskā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds);
 • profesionālā pieredze jurisprudences jomā vismaz 2 gadi;
 • izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
 • spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
 • pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Pienākumi:

 • Sastādīt saimnieciskos līgumprojektus un vienošanās projektus pie līgumiem;
 • Sagatavot slēdzienus par juridisko dokumentu pamatotību;
 • Sagatavot atbildes uz novada iedzīvotāju iesniegumiem, ja tas skar juridiskos jautājumus;
 • Pārstāvēt novada domes intereses tiesu, tiesību aizsardzības iestādēs un citās institūcijās;
 • Sniegt komentārus, skaidrojumus tiesību normu tulkošanā darbiniekiem;
 • Sagatavot lēmumprojektus un noteikumus attiecībā uz Domes kustamā un nekustamā īpašuma izsolēm un nomas tiesību izsolēm;
 • Sagatavot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā motivētu lēmumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, pamatojoties uz iesniegumu vai pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Jurists” sūtīt uz Inčukalna novada domes e-pastu: dome@incukalns.lv līdz 13.07.2017. ieskaitot.

Darba vieta Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalna, Inčukalna novads, LV-2141

Atalgojums: bruto EUR 1229,- mēnesī.

Atklāts konkurss uz pirmskolas izglītības iestādes „Minka” vadītāja/s amatu.

Inčukalna novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pirmskolas izglītības iestādes „Minka” vadītāja/s amatu.

Pretendentam/ei nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilst Izglītības likumā un  Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību, profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības jomā vai pieredze  izglītības vadības darbā. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos.
 • teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija);

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Inčukalna novada domes lēmumu un rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • Sagatavot un iesniegt Inčukalna novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu, atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • vadīt pirmsskolas izglītības iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 • organizēt un nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.
 • nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi;
 • saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti;
 • pārstāvēt pirmsskolas izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās un masu medijos.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts – CV;
 • pirmsskolas izglītības iestādes attīstības vīzija ( līdz 2 (divām) A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Times New Roman, burtu lielums – 12);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošus papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājumu (skat. Nolikuma pielikumu Nr.1);
 • rekomendācijas vai ieteikuma vēstules (vēlamas);
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas.

Piedāvājam:

 • Interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • Sociālās garantijas;
 • Atalgojumu (bruto) EUR 1100,- mēnesī. 

Pretendentam pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 16. jūlijam ieskaitot, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumu var iesniegt:

 • pa pastu Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141;
 • elektroniski uz e-pastu: dome@incukalns.lv;
 • personīgi aizlīmētā aploksnē Inčukalna  novada domes Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes jābūt norādei „Atklātam konkursam uz Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” vadītāja/s amatu”.

Konkursa nolikumu skatīt šeit (pdf. formāta versija). Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī Inčukalna novada domē, personāldaļā.

Uzziņas pa tālruni 67977278.