AKTUĀLI

25.martā plkst.10.00 Inčukalna stacijas laukumā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. 31.martā un 1.aprīlī no plkst.12.00 līdz 16.00 D/C "Vangaži" Amatnieku kopa aicina apmeklēt, iepazīties un līdzdarboties atklātajās meistarklasēs "Satiec savu meistaru" 31.martā plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks mazo vokālistu konkurss "VANGAŽU CĀLIS 2017". Konkursā var piedalīties ikviens pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu skanīgu dziesmu pēc brīvas izvēles. 8.aprīlī plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks Sieviešu estrādes ansambļa "Kaprīze" jubilejas koncerts "Balle pilī". Veiksmīgu nedēļu!

Vangažu bibliotēka

Vangažu pilsētas filiālbibliotēkas vadītāja: Vineta Bordāne
 
Bibliotekāre: Jeļena Ozoliņa
 
Adrese: Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Tālrunis: 67995502
E-pasts: biblio@vangazi.lv
 
Darba laiks:
Pirmdienās 10.00-19.00
Otrdienās 10.00-17.00
Trešdienās 9.00-17.00
Ceturtdienās 10.00-19.00
Piektdienās 10.00-17.00
Sestdienās - brīvs
Svētdienās - brīvs
 
Pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.
Katra mēneša pēdējā piektdiena - sanitārā diena.

 

VANGAŽU BIBLIOTĒKAS atskaite par 2014. gadu.

Vangažu pilsētas bibliotēka (turpmāk VPB) ir Inčukalna novada pašvaldības struktūrvienība, Inčukalna novada bibliotēkas filiālbibliotēka; kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis – veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot sakārtotas informācijas pieejamību. Bibliotēkas uzdevumi ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējas sabiedrības attīstībā.

Par savu misiju VPB uzskata līdzdalību informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā.  Bibliotēka rūpējas par krājumu un pakalpojumiem, kas nepieciešami vietējai sabiedrībai un iedzīvotāju informācijas, izglītības vajadzībām, nodrošinot visiem pilsētas iedzīvotājiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, kopēšanu, skenēšanu, datorpakalpojumus (Internets, MS Office par brīvu).

Pilsētas bibliotēkās kopējais reģistrēto lietotāju skaits 2012.g.- 1380, apmeklējumu skaits – 14555, izsniegumu skaits – 18829.

Katrs bibliotēkas lietotājs apmeklējis bibliotēku vidēji 12 reizes gadā. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju - 16. Pieaudzis kopējais izsniegums – kopskaitā 18829 dokuments. Katra pilsētas iedzīvotāja rīcībā bibliotēkas kopkrājumā – 15764 iespieddarbi.

Vangažu bibliotēkā vienam lasītājam vidēji ir 13 vienības, bibliotēkas fonda apgrozība 1.19. Tradicionāli viena no prioritārajām lasītāju grupām bibliotēkā ir bērni un jaunieši: vieni no aktīvākajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir skolēni- 6567, pirmsskolas vecuma bērnu skaits 2012.gadā – 26.

2012. gadā veicām bibliotēkā grāmatu fonda inventarizāciju. Tiek ievadīts Alise-4i kopkatalogā bibliotēkas grāmatu fonds. Uzsākta automātiska lasītāju apkalpošana.
Kopējais bibliotēkas materiālu krājums pēc inventarizācijas 15762 eksemplāri. Krājuma komplektēšanas pamatā pašvaldības piešķirtie naudas līdzekļi, kas nodrošina periodikas, grāmatu iegādi. 2012 gadā jaunieguvumi veido 1933 fiziskas vienības, t.sk. prese. Izslēgto dokumentu skaits – grāmatu, serializdevumu skaits 2012 gadā ir 2196. Dāvināto dokumentu skaits ir 216 izdevumi pa kopējo summu Ls 583 Ls, piegādātājs LNB Bibliotēku attīstības institūts, kā arī novada iedzīvotāji.

Vangažu bibliotēka var izmantot ne tikai tradicionālos informācijas avotus kā grāmatas un periodiku, bet arī bezmaksas interneta pakalpojumus, dažādas datu bāzes, elektronisko kopkatalogu, skatīties filmas un klausīties mūziku.
Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami dažādi informācijas nesēji: 15663 grāmatas, t.sk. 4101 bērnu grāmatas, 40 dažādu nosaukumu žurnāli un laikraksti latviešu, krievu valodā, 65 audiovizuālie dokumenti, kā arī 20 elektroniskie dokumenti, 10 kartogrāfiskie dokumenti; bezmaksas internets, 2 datubāzes Letonika un Lursoft.

Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Maksas pakalpojumu veidi un izcenojumi ir apstiprināti Inčukalna novada domē.

Lasītāju ērtībai! Ja zināt, kāda grāmata Jums nepieciešama, Jūs varat ieskatīties elektroniskajā katalogā un pārliecināties, ka tāda ir Vangažu bibliotēkā. Lai to izdarītu, Jums jāatver web lapa www.google.lv, meklētājā jāievada atslēgas vārdi "salaspils elektroniskais katalogs" un meklēšana var sākties. Otra iespēja - atvērt mājas lapu 

www.salaspils.biblioteka.lv/Alise

Un jau atkal meklēšana var sākties. Lai veicas!

NODERĪGA INFORMĀCIJA:

---------------------------------------------------------------------------------

GRĀMATU KATALOGS