AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 14.decembrī PII "Minka" un PII "Lapsiņa” norisināsies rotaļu nodarbības bērniem par veselīgu uzturu 15.decembrī, pl.19.00 Deju kolektīvs "Virši" kopā ar deju draugiem ielūdz uz tradicionālo Vilku mēneša sadancošanās koncertu 20.decembrī, pl.19:00 Inčukalna Tautas namā notiks Ziemassvētkiem veltīts koncerts 21.decembrī plkst.17.30 Vangažu kultūras namā "Ziemassvētku brīnums", ko Jums mīļie skatītāji, izdziedās un izdejos kultūras nama bērnu pašdarbības kolektīvi

Inčukalna pamatskola

Inčukalna pamatskolas direktors: Kaspars Kiris
Tālrunis: 67977275, 28451134
 
Direktora vietniece mācību jautājumos: Irēna Ņikitina
Tālrunis: 67977275, 29145337

Adrese: Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV- 2141
E-pasts: incukaln@latnet.lv
Mājaslapa: www.incukalnapsk.lv
 
 
Inčukalna skolas vēsture meklējama senā pagātnē. Skola dibināta 1737. gadā, un sākumā tajā mācījās 2 skolnieki. Ejot laikam, skola vairākkārt mainījusi nosaukumu un ēkas. 1847. gadā uzbūvēja jaunu skolas ēku, kur par skolotāju strādāja jaunlatvietis Juris Caunītis.
 
1922. gadā skola tika pārcelta uz  muižas pārvaldnieka Fastana māju, kur tā atradās līdz 1967.gadam. 1967.gadā Inčukalna ciemata centrā tika nodota jaunā Inčukalna skola.
Mainījušies laiki, valsts iekārtas un līdzi mainījusies arī skola. Šogad paiet 43 gads, kopš jaunā skola vēra durvis Inčukalna skolēniem.
 
No 1991. gada skolu finansiāli uztur Inčukalna pašvaldība.
Inčukalna pamatskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ārējiem normatīvajiem aktiem un skolā izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, Inčukalna pamatskolas nolikumu, ko apstiprina Inčukalna novada dome
 
2014./2015. mācību gadā skola piedāvā pamatizglītības programmu, kods 21011111, ko apgūst 181 skolēni. No tiem 1.- 4. klasēs mācās 81 skolēni, bet 5.- 9. klasēs mācās 100 skolēni. Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek piedavāta speciālā pamatizglītības programma 21015611. Ar 2012./13. mācību gadu skola īsteno pirmskolas izglītības programmu 01011111, sešgadīgie bērni tagad mācās skolas telpās.
 
Skolā ir 9 klases. Vidējais skolēnu skaits klasēs ir 22 skolēni, taču skolēnu skaits klasēs ir ļoti atšķirīgs.