10:23
  • Otrdiena 4. augustsŠodien sveicam: Romāns, Romualds, Romualda     
  • Otrdiena 4. augustsŠodien sveicam: Romāns, Romualds, Romualda     
  • Otrdiena 4. augustsŠodien sveicam: Romāns, Romualds, Romualda     
Novads | Sabiedrība | Izglītība | Kultūra | Tūrisms | Sports | Kontakti
Sākums
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasts:
Parole:
               
Sociālais dienests

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:
Atmodas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Meža ielā 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 9.00 līdz 12.00 13.00 līdz 19.00
Ceturtdienās 8.00 līdz 12.00 13.00 līdz 18.00

Inčukalna novada Sociālā dienesta vadītāja Zinaīda Gofmane, pieņem iedzīvotājus:

Pirmdienās 9.00 līdz 12.00 13.00 līdz 15.00 Atmodas ielā 2A, Inčukalnā,
Ceturtdienās 13.00 līdz 18.00 Atmodas iela 2A, Inčukalnā,
Pirmdienās 16.00 līdz 19.00 Meža iela 1, Vangaži
Ceturtdienās 8.00 līdz 12.00 Meža iela 1, Vangaži
Tālrunis: 67977466                          mob. 26463106                        e-pasta adrese: zinaida.gofmane@incukalns.lv

----------------------

Inčukalna Sociālā dienesta mājas lapa – www.sdincukalns.lv.

----------------------
Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības Nr 429

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana, veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni.

Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

  •     pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
  •     sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
  •     personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
  •     starpinstitucionālās sadarbības nodrošina institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;
  •     personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
  •     bērna aprūpe ģimeniskā vidē.


Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm/personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības pamatprincipus nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, kurš stājas spēkā 01.01.2003.ar grozījumiem 01.04.2010. Likums definē šādus sociālās palīdzības veidus pašvaldībās:

1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
2. Mājokļa pabalsts;
3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
4. Citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.


Sociālās palīdzības pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldības budžeta. Lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājam jāvēršas sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka. Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtēs personas vai ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos resursus un vienosies par piemērotāko palīdzības veidu.

Pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi:

1) veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
2) sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
3) novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivāciju, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
4) noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
5) sniegt sociālo palīdzību;
6) administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
7) novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
8) izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
9) informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Pašvaldības sociālā dienesta pienākumi un tiesības:


1) sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;
2) rakstveidā vai mutiski informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā norādīt atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
3) sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;
4) pašvaldības sociālajam dienestam ir pienākums sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā;
5) sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādnības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu.

Kontaktinformācija:


    Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm Karīna Vēgnere - Atmodas iela 2A, Inčukalns, tālr. 67977466, e – pasts: socdienests@incukalns.lv;
    Sociālā darbiniece Jolanta Veselova - Atmodas iela 2A, Inčukalns, tālr. 67977466, e – pasts: socdienests@incukalns.lv;
    Sociālās palīdzības organizatore Marina Tahtamirova - Atmodas iela 2A, Inčukalns, 67977466, e-pasts: socdienests@incukalns.lv;
    Sociālais darbinieks Uģis Lapiņš - Atmodas iela 2A, Inčukalns, 67977466, e-pasts: socdienests@incukalns.lv;
    Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Snežana Marina - Meža iela 1, Vangaži, tālr.67995140; mob.29501135, e –pasts:  socdienests@incukalns.lv;
    Sociālās palīdzības organizatore Agnese Bišulāce - Meža iela 1, Vangaži, tālr.67995140; e – pasts:  socdienests@incukalns.lv;
    Sociālā darbiniece Ināra Kalniņa - Meža iela 1, Vangaži, tālr.67995140; mob.29465344, e – pasts:  socdienests@incukalns.lv;
    DC „Vangaži” vadītāja Ineta Grecka - Parka iela 2, Vangaži, tālr. 67898525; e - pasts: dc.vangazi@incukalns.lv;
    DC „Gauja” vadītāja Inese Strauta - Centra iela 6, Gauja, tālr. 67977966, e – pasts: dc.gauja@incukalns.lv;
    DC „Sarma” vadītāja Marta Rudņikova - Atmodas iela 1, Inčukalns, tālr. 67977102, e – pasts: dc.sarma@incukalns.lv;
    Psiholoģe Valda Rozīte - Miera iela 2, Inčukalns, mob. 29114202, e – pasts: socdienests@incukalns.lv , valdarozite@tvnet.lv;
    Psiholoģe Evija Rozenlauka - Parka iela 2, Vangaži, mob.29242470, e – pasts: socdienests@incukalns.lv ,evijarozenlauka@inbox.lv.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem:


    Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kurām ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
    Nodrošina bērniem no sociālām riska ģimenēm nepieciešamos speciālistu pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju, veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādē.
    Apseko un izvērtē materiālā pabalsta nepieciešamību sociālā riska ģimenēm.
    Organizē un mobilizē resursus, kā arī veicina ģimeni līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā.
    Sagatavo iesniegumus un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.

Izmantojot katram sociālajam gadījumam piemērotas darba metodes, ievērojot ģimenes vajadzības un iespējas risināt sociālās problēmas 2010.gadā atbalsts un palīdzība sniegta 20 sociālā riska ģimenēm. Ģimenēs ir uzlabojušās sociālās funkcionēšanas spējas, kuru rezultātā ģimenes locekļi ir iedrošināti iesaistīties savu problēmu risināšanā.

Sadarbojoties ar bāriņtiesu, veikta dzīves apstākļu noskaidrošana 12 riska ģimenēs, kurās izvērtēta sociālā situācija, vecāku spēja nodrošināt bērniem pilnvērtīgu aprūpi, kā arī veikti konsultējoši pasākumi situācijas mainīšanai un uzlabošanai. Sākoties jaunam mācību gadam regulāri tika veiktas mājas apsekošanas bērniem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ kavē mācības. Tika izvērtēta sociālā situācija un veiktas pārrunas ar skolēnu vecākiem 8 ģimenēs. Sadarbojoties ar nepilngadīgo lietu inspektori tika veikta dzīves apstākļu noskaidrošana 1 ģimenē un ņemta dalība 1 gadījumā, kad policijā tika nopratināts nepilngadīgais. Tika organizētas individuālas psihologa konsultācijas 16 bērniem un 16 pieaugušai personai, kuriem bija radušās grūtības orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām.

Tika sagatavota dokumentācija, lai pieci novada bērni pamatskolas izglītības programmu varētu turpināt iegūt Valmieras skolās un dzīvotu ārpusģimenes SOS ciematā Bauskā.

INFORMĀCIJAI:

Inčukalna novadā strādā četri aprūpētāji, kuri sniedz pakalpojumu mājas aprūpei 7 klientiem.

8 klienti ievietoti Valsts apmaksātās specializētās aprūpes iestādēs.
17 klienti ievietoti PASAM „Gauja” –apmaksā pašvaldība.
3 klienti pansionātā „Rauda”-apmaksā pašvaldība.
6 bērni ievietoti 2 audžuģimenēs.
13 bērni ievietoti SOS ciematā.

2010.gada budžets Inčukalna novada sociālajiem un materiālajiem pabalstiem izlietots ~ 300 000,- latu.

KATRU TREŠDIENU TRŪCĪGĀS/MAZNODROŠINĀTĀS PERSONAS /ĢIMENES VAR SAŅEMT SILTU ZUPAS ĒDIENU SADALES PUNKTOS:


Gaujā – „Īres un sociālās mājas” telpās no plkst. 9.00-10.00
Inčukalnā Invalīdu biedrības telpās no plkst.9.00-10.00
Vangažu tirgus telpās no plkst.9.00-10.00
Egļupē (pie vecās kantora ēkas) no plkst. 9.00-10.00

Inčukalna novada Sociālā dienesta dienas centri darbojas jau 5 gadus sniedzot novada iedzīvotājiem bezmaksas pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ar 2009.gada. 9.septembri sāka darboties DC „Vangaži” Parka ielā 2, Vangažos.

Dienas centru mērķauditorija: skolas vecuma un jaunāki bērni, pensijas vecuma iedzīvotāji, maznodrošinātās, trūcīgās ģimenes un personas, daudzbērnu ģimenes un citi interesenti.

Dienas centru darbības jomas: lekciju un semināru organizēšana, interešu kopu un atbalsta grupu organizēšana, jaunu sociālu kontaktu veidošana, individuāla klientu konsultēšana, informācijas iegūšanas iespējas, psihosociāla palīdzība, palīdzība krīzes situācijās, sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.

Dienas centrs piedāvā:

    Laikrakstu, žurnālu un daiļliteratūras lasīšanu;
    televizora, videofilmu skatīšanos, radio klausīšanos;
    galda spēles;
    datora ar interneta pieslēgumu izmantošanu;
    interešu un atbalsta grupu apmeklēšanu;
    psihologa konsultācijas;
    iespēju izmazgāt veļu;
    iespēju nomazgāties dušā;
    iespēju izmērīt asinsspiedienu;
    iespēju nodot un saņemt humāno palīdzību;
    iespēju individuāli tikties un darboties atbilstoši katra interesēm;
    "Labo vecāku skola"
    Dienas centru pārsvarā apmeklē dažāda vecuma bērni un pensionāri, jo tieši šīm iedzīvotāju grupām visvairāk nepieciešams atbalsts un palīdzība sociālo un ikdienas problēmu risināšanā. Viņiem pietrūkst sociālo kontaktu un sabiedriskās aktivitātes, kas pasargātu no vientulības un garīgas izolētības.


25.03.2015
Sociālās palīdzības organizatoru uz noteiktu laiku
19.08.2014
Inčukalna novada sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru. Pieteikties līdz šī gada 30.septembrim.
13.02.2014
Š. g. 7. februāra rīts atnāca ne tikai ar 22. Ziemas Olimpisko spēļu atklāšanas gaidām, bet arī ar pacilātu noskaņojumu jaunajās sociālā dienesta un bāriņtiesas telpās Inčukalnā, Atmodas ielā 2a.
03.02.2014
Vēlamies informēt, ka no 2014.gada 10.februāra Inčukalna novada Sociālais dienests un Bāriņtiesa atradīsies jaunās telpās – Atmodas ielā 2A.
20.12.2013
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no šī gada 24. līdz 26. decembrim rīkos tradicionālo Ziemassvētku akciju UZTICIES...TEVI DZIRDĒS UN SAPRATĪS.
Kalendārs
augusts, 2015
     
1
2
34567
8
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Sabiedrība izsakās
Aptauja
Vai jūs sekojat Inčukalna novadam kādā no sociālajiem tīkliem?
Nelietoju sociālos tīklus
Cits variants
Izstrādāja: DirectHit
Jaunais informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" numurs 7.augustā Jaunais informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" numurs 7.augustā Jaunais informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" numurs 7.augustā Jaunais informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" numurs 7.augustā Jaunais informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" numurs 7.augustā